Bel direct: +31 (0)13 - 521 74 42

Algemene voorwaarden

Versie 1, 10-06-2015

I Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de inkoopvoorwaarden van onze wederpartij, welke door ons niet worden aanvaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

II Aanbiedingen, opdrachten en prijzen

 1. Onze aanbiedingen dienen als een geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen tien werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 2. In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij deze binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.
 3. Bij verschil tussen de order en onze orderbevestiging is onze orderbevestiging beslissend, tenzij de afnemer tegen dit verschil binnen 24 uur na de datum van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar maakt, in welk geval wij niet gebonden zijn.
 4. Alle prijzen gelden voor levering af ons magazijn en zijn exclusief B.T.W. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke dan ook.
 5. Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen te verhogen op grond van opgetreden stijging van prijsbepalende factoren ook al was deze stijging voorzienbaar. De prijzen mogen in ieder geval worden verhoogd bij stijging van de kosten van grondstoffen, personeel, machines en energie en heffingen van overheidswege. Voor orders beneden de € 230,– exclusief B.T.W., cliché en stansmessen worden de verzendkosten, benevens eventuele andere kosten, extra in rekening gebracht.
 6. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ons op geen enkele wijze voor latere overeenkomsten.
 7. Alle afspraken, toezeggingen en verklaringen van onze medewerkers, waaronder de vertegenwoordigers, zijn voor ons slechts bindend, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.
 8. Door onze wederpartij aangebrachte wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook worden bij onze wederpartij in rekening gebracht, indien deze wijzigingen leiden tot hogere kosten dan waarop bij de prijsopgave rekening gehouden kon worden.

III Annulering

 1. In geval onze wederpartij een door ons aanvaarde order geheel dan wel gedeeltelijk annuleert, is onze wederpartij verplicht ons alle met het oog op deze order gemaakte kosten, waaronder opslagkosten en voorbereidingskosten, alsmede provisiekosten, volledig te vergoeden.
 2. Ook kan onze wederpartij verplicht worden de door ons voor de uitvoering van die order bestemde materialen en/of halffabricaten te betalen tegen de in onze calculatie opgenomen prijs.
 3. Daarnaast hebben wij het recht vergoeding van onze wederpartij te verlangen van alle uit de annulering voortvloeiende kosten en schades, waaronder winstderving en rentederving, van tenminste 35 % van de waarde van de order.

IV Levering en risico

 1. Opgegeven levertijden zijn streeftijden en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling op tenminste 30 werkdagen. Wij zijn gerechtigd een order in gedeelten te leveren, die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 2. Wij zijn gerechtigd 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren. Facturering vindt plaats op basis van de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid.
 3. Levering geschiedt af ons magazijn. De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico ter zake van de zaken gaat op onze wederpartij over zodra de zaken zich bevinden in het transportmiddel, ook wanneer wij voor transport zorgdragen dan wel wanneer medewerking door onze wederpartij wordt (geacht te zijn) geweigerd, waaronder het geval dat wij de zaken nog bij ons dan wel bij een derde in opslag hebben doordat onze wederpartij verhinderd is om de zaken in ontvangst te nemen.
 4. Overschrijding van de levertijd ten gevolge van veranderingen door onze wederpartij in de verstrekte opdracht komen geheel voor rekening en risico van onze wederpartij.
 5. Indien er sprake is van deelleveringen en onze wederpartij een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, hebben wij het recht om het restant af te leveren en op gebruikelijke wijze te factureren dan wel -naar onze keuze-de order, voor zover deze nog dient te worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
 6. In geval van deelleveringen dient onze wederpartij er immer voor te zorgen dat zij voldoende producten in voorraad heeft voor het geval de levertijd niet wordt gehaald.

V Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder vallen -niet limitatief- oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, beperkende overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in ons bedrijf dan wel aan één van onze machines en verhindering bij onze leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders.
 2. Overmacht schort onze verplichtingen op, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Tevens zijn wij gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 3. Indien de verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht langer dan zes maanden na de oorspronkelijke levertijd voortduurt, dan is onze wederpartij gerechtigd ons voor de keuze te stellen om over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst, dan wel over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Wij zijn verplicht binnen 30 dagen na voornoemd verzoek onze keuze bekend te maken, In geen geval zijn wij tot vergoeding van enige schade gehouden.
 4. Nakoming in één of meer gevallen onder omstandigheden als hiervoor genoemd, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.

VI Opschorting en ontbinding

 1. Buiten gevallen van overmacht hebben wij ook het recht over te gaan tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zonder enige voorafgaande sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, indien onze wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, die voor hem uit enige overeenkomst met ons mocht voortvloeien, voldoet, dan wel in geval wij redelijkerwijs mogen verwachten dat onze wederpartij tekort zal schieten in de nakoming van enige overeenkomst met ons. Al onze vorderingen op de wederpartij zijn alsdan ineens volledig opeisbaar.
 2. Zulks geldt ook in geval van beslaglegging, faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van onze wederpartij of stillegging dan wel liquidatie van diens bedrijf.

VII Betalingen

 1. De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 30 dagen na factuurdatum op de door ons voorgeschreven wijze. Door overschrijding van de betalingstermijn is onze wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim. Wij zijn gerechtigd betalingen van onze wederpartij te gebruiken ter voldoening op de oudste vordering van ons op onze wederpartij. In geval van deelleveringen zijn wij gerechtigd voor elke deellevering afzonderlijk te factureren.
 2. Verrekening of opschorting is niet toegestaan. Onze wederpartij doet uitdrukkelijk afstand van deze bevoegdheden.
 3. Wij hebben het recht een voorschot, bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid te verlangen dan wel de betaling direct opeisbaar te stellen c.q. zaken onder rembours te verzenden, Indien zekerheidstelling wordt geweigerd, zijn wij gerechtigd de (verdere) nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten.
 4. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is onze wederpartij rente ad 1 % per maand of gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten titel van gefixeerde schadevergoeding ten laste van onze wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief, geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 340,–, een en ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen. De declaratie van de door ons ter incassering ingeschakelde hulppersoon is toereikend als bewijs van verschuldigdheid.

VIII Retourzendingen/klachten

 1. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming. In dat laatste geval dienen de zaken in de originele verpakking te worden geretourneerd op kosten van onze wederpartij.
 2. Klachten betreffende levering dienen binnen 5 dagen na ontdekking dan wel 5 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch in ieder geval binnen go dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend. De betrokken zaken dienen ongewijzigd voor ons beschikbaar gehouden te worden, zodat de aard, omvang en gegrondheid van de klacht kunnen worden onderzocht. Verder dient onze wederpartij ons in de gelegenheid te stellen een eventuele tekortkoming te herstellen.
 3. De controle op de hoeveelheid en kwaliteit (tenzij dat anders overeengekomen wordt) van het geleverde berust bij de wederpartij. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een werkdag na ontvangst van het geleverde gereclameerd, dan gelden da hoeveelheden, vermeld op vrachtbrieven, afleveringsbonnen, facturen of dergelijke documenten als juist.
 4. Onze wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken. Gebreken, die direct bij ontvangst van de goederen waarneembaar zijn, dienen door onze wederpartij onmiddellijk en gespecificeerd met een duidelijke omschrijving van de klacht, op de vrachtbrief of soortgelijk document te worden aangetekend.
 5. Bij gebreke van tijdige reclame, dan wel indien de zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, gelden de zaken als goedgekeurd en is onze aansprakelijkheid daarvoor en daardoor vervallen, tenzij eerst door of bij de verwerking het gebrek kan worden geconstateerd, onverminderd de verplichting van onze wederpartij om in dat geval tijdig te reclameren.
 6. Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

IX Aansprakelijkheid

 1. Onze wederpartij is verplicht onze aanwijzingen betreffende toepassing en opslag van het geleverde te volgen, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten. Mededelingen onzerzijds betreffende kwaliteit, samenstelling, gebruiksaanwijzing, behandeling, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van zaken alsmede adviezen worden slechts gegeven naar beste weten en op grond van ervaring in de praktijk zonder enige garantie met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, van welke schade dan ook, met inbegrip van door derden geleden schade. Onze aansprakelijkheid eindigt in ieder geval als ons product verwerkt is in andere producten/toepassingen.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (on)deugdelijkheid van de EAN-code dan wel enige andere code, in welke vorm dan ook.
 3. In geval van aansprakelijkheid is onze vergoedingsplicht beperkt tot de hoogte van de netto factuurwaarde van de betrokken zaken.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij onze wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van onder andere:
  1. fouten in een door de wederpartij voorgeschreven en niet van ons afkomstig ontwerp en/of tekening, of in tekeningen, gegevens of orders van onze wederpartij afkomstig;
  2. ondeugdelijkheid van materialen en onderdelen die door onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld;
  3. functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door onze wederpartij is voorgeschreven;
  4. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden, die door onze wederpartij in het werk zijn gesteld, waaronder mede begrepen ondeugdelijke verpakking en ondeugdelijk transport;
  5. het gebruik van onze producten voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn;
  6. schade of waardeverlies ontstaan ten gevolge van onjuist of niet-correct gebruik van de geleverde zaken;
  7. drukproeven, die door onze wederpartij zijn goedgekeurd, kunnen geen aanleiding geven tot klachten.

X Vrijwaring

 1. Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade, die ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze wederpartij zouden zijn.
 2. Onze wederpartij vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in zijn overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie opnemen ten behoeve van ons bedingen.
 3. Onze wederpartij vrijwaart ons volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, die aan ons door of vanwege onze wederpartij ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. Indien wij ter zake door derden worden aangesproken, behouden wij ons het recht voor de aangevangen werkzaamheden te beëindigen en van onze wederpartij schadevergoeding te verlangen, zonder zelf jegens onze wederpartij schadeplichtig te zijn.

Xl Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons volledige eigendom tot het moment van volledige betaling van al onze vorderingen, uit hoofde van enige overeenkomsten met de wederpartij, alsook uit hoofde van vorderingen wegens tekort schieten door onze wederpartij in de nakoming van enige overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
 2. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is onze wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden, in eigendom over te dragen dan wel te verwerken.
 3. Wij hebben het recht de zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, op ieder door ons gewenst moment terug te vorderen, zolang deze niet volledig zijn betaald, In ieder geval mogen wij onze zaken terughalen in geval van dreigend faillissement of surseance van betaling.

XII Auteursrecht / intellectuele rechten

 1. Indien wij een auteursrecht dan wel enige ander intellectueel eigendomsrecht hebben op een door ons ontworpen dan wel tot stand gebracht product, van welke aard dan ook, blijft dit auteursrecht dan wel intellectueel eigendomsrecht bij ons, ook wanneer de wederpartij een order heeft geplaatst ter zake levering van deze zaak.

XIII Geschillen

 1. Op al onze overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen worden te onzer keuze onderworpen aan de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch of Breda.
 2. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

 

U kunt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook hier downloaden.